Положення про постійні комісії Хорольської районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО                   

рішенням 2 сесії                 

Хорольської районної        

ради сьомого скликання    

16.12.2015 № -ІІ                

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії районної ради

 

Загальні положення.

 

1. Положення про постійні комісії районної ради розроблено відповідно до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту районної ради.

2. Постійні комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, Законами України, іншими нормативними актами, рішеннями ради та цим Положенням.

3. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та прийнятих нею рекомендацій.

4. Постійні комісії районної ради утворюються в складі голови, заступника голови і секретаря комісії та не менше 3-х членів комісії. Про перелік та склад постійних комісій районна рада приймає рішення відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради.

5. Кожен депутат має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії. Усі члени комісії мають рівні права. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступник голови районної ради.

6. Кандидатури для обрання голів постійних комісій районної ради, а також їх членів обговорюються на засіданні робочої групи з представників політичних партій, що увійшли до складу ради, з урахуванням згоди кандидатів.

7. Постійні комісії районної ради формуються за принципом пропорційності, з урахуванням фахової підготовки депутатів.

8. Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

 

Організація роботи постійних комісій.

 

1. Організація роботи постійної комісії районної ради покладається на голову комісії.

2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, організовує роботу по виконанню прийнятих висновків і рекомендацій.

3. Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії. Члени комісій зобов’язані брати участь у засіданнях комісій, виконувати розпорядження та доручення голови комісії.

4. Засідання можуть бути відкритими і закритими. Комісія має право залучати до роботи в комісії працівників виконавчого апарату районної ради, управлінь та відділів районної державної адміністрації.

5. Постійна комісія будує свою роботу на основі плану, який затверджується на її засіданні. Плани роботи підписує голова комісії.

6. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

7. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи необхідно повідомити постійну комісію у встановлений нею термін. Контроль за дотриманням строків подання інформацій покладається на секретаря постійної комісії ради та виконавчий апарат ради.

8. У питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, комісія має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

9. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

10. Голова постійної комісії районної ради може в будь-який час бути відкликаний районною радою на його прохання, а також у зв’язку з незадовільною його роботою на цій посаді, або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії районної ради можуть вноситись:

- головою постійної комісії за його письмовою заявою;

- головою районної ради;

- не менш як 1/3 депутатів складу відповідної постійної комісії за їх підписом.

Рішення про включення до порядку денного сесії районної ради питання про відкликання голови постійної комісії приймається головою районної ради.

 

Функціональні обов'язки керівників постійних комісій

 

Голова постійної комісії

1. Скликає, головує на засіданні, підписує протокол, висновки та рекомендації комісії. Організовує підготовку необхідних матеріалів для розгляду, дає відповідні доручення членам комісії.

2. Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, підприємств, установ, організацій, громадських організацій, фахівців, засобів масової інформації.

3. Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

4. Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між собою. Висновки і рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій.

5. Голова постійної комісії не рідше одного разу на 2 роки звітує перед сесією про діяльність очолюваної ним комісії.

6. Голова постійної комісії входить до складу Президії районної ради.

Заступник голови постійної комісії

7. Надає допомогу голові в організації роботи комісії, а при відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови комісії.

8. Здійснює оперативний контроль за виконанням висновків і рекомендацій комісії.

9. Узагальнює матеріали по підготовці питань на засідання комісії.

Секретар постійної комісії

10. Надсилає членам комісії повідомлення про дату, час і місце проведення засідання.

11. У разі відсутності голови комісії і його заступника скликає та головує на засіданні комісії.

12. Складає і підписує протоколи засідань комісії, веде діловодство.

13. Забезпечує своєчасність відправки виконавцям висновків і рекомендацій комісії, виконує інші доручення комісії, її голови або заступника голови комісії.

 

Основні напрямки діяльності постійних комісій ради

 

Постійна комісія з питань бюджетно-фінансової діяльності та управління майном:

 

- розгляд проекту районного бюджету;

- затвердження звітів про виконання районного бюджету;

- внесення змін до показників районного бюджету;

- контроль за ефективністю використання бюджетних коштів;

- попередній розгляд питань про продаж, передачу в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які перебувають в управлінні районної ради;

- розгляд питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад, підготовка пропозицій щодо призначення і звільнення їх керівників;

- питання прийому-передачі майна спільної власності територіальних громад.

 

Постійна комісія з питань депутатської діяльності, засобів масової інформації,

законності та правопорядку:

 

- питання дотримання Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад";

- питання дострокового припинення повноважень районної ради, депутатів, голови і заступника голови районної ради, голів і членів постійних комісій районної ради;

- утворення, обрання і ліквідації постійних та інших комісій ради, заміна їх складу;

- питання звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень районної ради та її органів;

- організація звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

- заснування засобів масової інформації, підготовка пропозицій щодо призначення і звільнення їх керівників;

- питання діяльності засобів масової інформації та висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування;

- питання об’єднання в асоціації, вступу до асоціацій та інших формувань органів місцевого самоврядування, а також виходу із них;

- питання проведення громадських слухань, виконання депутатських повноважень; - питання адміністративно-територіального устрою;

- питання делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради, контроль за їх реалізацією;

- питання взаємодії органів місцевого самоврядування і правоохоронних органів.

 

Постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку району,

екології та врегулювання земельних відносин

 

- питання забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району;

- контроль за виконанням програми економічного та соціального розвитку району;

- питання агропромислового комплексу, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, електро - тепло - водопостачання, шляхового господарства;

- питання розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності на території району;

- заслуховування звітів керівників та начальників відділів районної державної адміністрації щодо виконання відповідних програм та виконання делегованих їм радою повноважень з питань економічного та соціального розвитку району;

- розгляд, відповідно до законодавства, питань земельних відносин;

- розгляд питань про надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів районного значення;

- розгляд правил користування водозабірними спорудами, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання питної води у промислових цілях;

- розгляд пропозицій про організацію територій і об’єктів природно - заповідного фонду місцевого значення.

 

Постійна комісія з гуманітарних питань, молодіжної політики та

соціально - трудових відносин

 

- підготовка і контроль за виконанням програм розвитку освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики та соціального захисту населення;

- питання діяльності шкільних та позашкільних закладів освіти;

- питання розвитку медицини;

- питання сім’ї і молоді, опіки і піклування;

- питання формування здорового способу життя;

- питання розвитку фізкультури і спорту;

- питання розвитку культури і туризму в районі;

- питання соціального захисту населення;

- питання дотримання соціально - трудових відносин.

Склад постійних комісій

Постійна комісія з питань бюджетно-фінансової діяльності та управління майном:

Соболь Леонід Миколайович

- голова постійної комісії

Копайгора Микола Миколайович

  - заступник голови постійної комісії

Полупан Сергій Миколайович

- секретар постійної комісії

 

Члени постійної комісії:

Криворучко Василь Андрійович

Лебедка Микола Васильович

Лещенко Юрій Володимирович

Пасюта Андрій Григорович

Рева Сергій Миколайович

Сафонов Сергій Васильович

 

Постійна коміся з питань депутатської діяльності, засобів масової інформації, законності та правопорядку:

Перекопа Ольга Іванівна

- голова постійної комісії

Рева Василь Миколайович

 -  заступник голови  постійної комісії

Семенюта Сергій Григорович

- секретар постійної комісії

 

Члени постійної комісії:

Дацій Анатолій Миколайович

Демиденко Сергій Володимирович

Метлушенко Іван Володимирович

Шатковський Микола Михайлович

 

Постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку району, екології та врегулювання земельних відносин:

Бойко Юлія Вікторівна

- голова постійної комісії

Марусенко Наталія Олександрівна

  - заступник голови  постійної комісії

Москалець Микола Михайлович

- секретар постійної комісії

 

Члени постійної комісії:

Барило Юрій Володимирович

Карманська Яна Юріївна

Кучер Олександр Вячеславович

Надоша Віталій Борисович

 

Постійна комісія з гуманітарних питань, молодіжної політики та соціально - трудових відносин:

Виноград Михайло Васильович

- голова постійної комісії

Хрипко Олександр Михайлович

  - заступник голови  постійної комісії

Олексенко Людмила Василівна

- секретар постійної комісії

 

Члени постійної комісії:

Бабай Тетяна Василівна

Гузик Юрій Миколайович

Пасюта Анатолій Григорович

Сапа Володимир Миколайович

Старінцев Григорій Іванович

Цілюрик Віталій Володимирович