ЗАТВЕРДЖЕНО               

Рішенням 2 сесії             

Хорольської районної    

ради сьомого скликання

16.12. 2015р. № 05 - ІІ  

 

РЕГЛАМЕНТ

Хорольської районної ради

 

І. Загальні положення.

 

1. Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл і міста Хорол у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законодавчими актами.

До складу районної ради входять рівні за своїми правами депутати районної ради, з числа яких обираються голова районної ради та його заступник.

2. Кількість депутатів районної ради визначається відповідно до чинного законодавства.

3. Термін повноважень районної ради визначається Конституцією України.

4. Регламент, а також Положення про постійні комісії районної ради затверджуються не пізніше, як на другій сесії районної ради.

Регламент Хорольської районної ради має силу нормативного акту. Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій районної ради, підготовки і розгляду питань, проведення засідань, прийняття рішень Хорольської районної ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень Хорольської районної ради, встановлених Конституцією та іншими Законами України.

Зміни і доповнення до регламенту вносяться на пленарному засіданні за пропозицією голови, постійних комісій, депутатів районної ради.

5. Діяльність ради, її органів, посадових осіб базується на засадах гласності, законності, широкого залучення громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою, утворених нею органах, обраних або призначених посадових осіб.

6. Доступ до публічної інформації забезпечується відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та регламентується розпорядженням голови районної ради.

7. Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов’язані дотримуватися встановленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданнях. У разі порушення порядку вони, за рішенням ради, яке приймається більшістю депутатів від присутніх на пленарному засіданні ради, можуть бути позбавлені права брати участь у засіданні.

 

ІІ. Скликання сесій.

 

2.1. Частота скликання.

 

2.1.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.

2.1.2. Першу сесію районної ради скликає районна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноваження складу ради.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше 5 осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

2.1.3. Для внесення пропозицій щодо проведення першої сесії новообраної ради з питань, які передбачається внести на її розгляд, головою районної виборчої комісії формується робоча група з представників районних організацій політичних партій, представники яких увійшли до складу районної ради.

2.1.4. Наступні сесії ради скликаються головою, а у передбачених законом випадках – заступником голови районної ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. При цьому період між сесіями не може перевищувати 4 місяці.

2.1.5. Сесія районної ради скликається також за пропозицією не менше, як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

 

2.2. Місце проведення засідань.

 

2.2.1. Пленарні засідання та засідання постійних комісій районної ради проводяться, як правило, в приміщенні районної ради.

2.2.2. У необхідних випадках, в разі розгляду питання, пов’язаного з інтересами територіальних громад, пленарні засідання та засідання постійних комісій районної ради, за пропозицією голови, постійної комісії чи депутатів ради можуть проводитись в інших приміщеннях.

2.2.3. Місце проведення сесій та засідань постійних комісій є робочим місцем депутатів і має бути належним чином організоване. Кожен депутат повинен мати робочі матеріали для розгляду питань, можливість отримувати пояснення і консультації працівників виконавчого апарату ради. Робочі місця депутатів в залі засідань повинні бути відділені від інших місць для запрошених на сесію.

2.2.4. У залі, де проходить пленарне засідання ради, обов’язково має бути державна атрибутика: Державні прапор і Герб.

2.2.5. Працівники виконавчого апарату ради забезпечують підготовку приміщення для проведення пленарного засідання та засідання постійних комісій районної ради.

 

2.3. Час проведення засідань.

 

2.3.1. Пленарні засідання та засідання постійних комісій районної ради проводяться, як правило, в найбільш продуктивний для ділової і розумової праці час: з 10-00 до 15-00 години.

2.3.2. Час проведення сесії визначається з урахуванням питань, внесених до порядку денного, ступеню їх складності і необхідності детального обговорення, а також систематичних перерв для відпочинку.

Через кожні 1,5 години пленарних засідань оголошується перерва не менш, як на 20 хвилин.

2.3.3. Пленарні засідання районної ради проводяться, як правило, в середу або п’ятницю, а в разі необхідності - в інший робочий день.

2.3.4. У разі проведення позачергових сесій час їх проведення визначається головою чи заступником голови ради з урахуванням можливостей прибуття та відбуття депутатів районної ради.

2.3.5.Не допускається проведення чергових сесій у вихідні і святкові дні, а також після 16-00 години дня.

 

2.4. Порядок скликання сесій.

 

2.4.1. Рішення про скликання сесії районної ради приймається головою районної ради у формі розпорядження з визначенням дати, часу і місця проведення та орієнтовного порядку денного.

У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради. У даних випадках сесія скликається в разі:

1) якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені п.2.1.4. даного регламенту;

2) якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк в разі надходження пропозиції не менш, як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

2.4.2. Пропозиції від депутатів районної ради або голови районної державної адміністрації про скликання сесії районної ради подаються в письмовій формі голові районної ради із зазначенням питань для внесення на розгляд сесії, їх актуальності, терміновості розгляду та проектами документів, які пропонуються до розгляду.

Дана письмова пропозиція в день подання реєструється виконавчим апаратом районної ради.

2.4.3. Якщо після подання в установленому порядку вищезазначених пропозицій сесія районної ради не була скликана протягом 14 днів з немотивованої відмови голови районної ради, суб’єкти, вказані в п. 2.4.2., звертаються з письмовою заявою про це до заступника голови ради.

2.4.4. У разі настання умов, передбачених п. 2.4.3., а також у разі, якщо сесія не скликається головою районної ради без поважних причин понад 4 місяці підряд, заступник голови районної ради приймає розпорядження із зазначенням дати, часу, місця проведення та орієнтовного порядку денного.

2.4.5. У разі, якщо голова і заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п.2.4.2. або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами районної ради, в кількості не менше як 12 депутатів, або постійною комісією районної ради.

Відсутність будь-якої відповіді також вважається немотивованою відмовою.

Рішення про скликання сесії приймається більшістю повного складу комісії, про що складається протокол, який підписують відповідні члени комісії.

Зібрання депутатів про скликання сесії протоколюється із зазначенням загальної кількості депутатів, що зібралися, дати і місця проведення зборів, головуючих, порядку денного та результатів голосування. Якщо рішення про скликання сесії підтримали 12 і більше депутатів – воно разом із зазначенням дати, часу і місця проведення та орієнтовного порядку денного сесії може оприлюднюватись.

 

2.5. Оприлюднення порядку денного сесії.

 

2.5.1. Розпорядження голови чи заступника голови районної ради про скликання сесії із зазначенням орієнтовного порядку денного доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до початку чергової сесії.

2.5.2. Оприлюднення порядку денного здійснюється в засобах масової інформації, засновником чи співзасновником яких є районна рада.

2.5.3. Засоби масової інформації, зазначені в п.2.5.2. даного регламенту, зобов’язані оприлюднити рішення постійної комісії чи зібрання не менш, як 12 депутатів, про скликання сесії районної ради.

2.5.4. У виняткових випадках порядок денний оприлюднюється не пізніш, як за день до сесії, з обов’язковим повідомленням про дату, час і місце проведення.

 

2.6. Скликання позачергових сесій.

 

2.6.1. Позачергові сесії районної ради можуть скликатися з питань проведення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, а також щодо прийняття рішення про недовіру голові чи заступнику голови районної ради, голові районної державної адміністрації, щодо прийняття рішень про звернення до суду про визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів або повноважень районної ради та інших питань, що потребують негайного розгляду.

2.6.2.Позачергова сесія ради скликається головою або особою, яка виконує його повноваження, про що подається відповідне повідомлення не пізніше, як за 1 день до початку сесії.

 

2.7. Планування роботи ради.

 

2.7.1. Діяльність ради здійснюється у відповідності до річного плану роботи, затвердженого на пленарному засіданні ради.

2.7.2. Річний план включає в себе зміст діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного чергових сесій, містить заходи з підготовки та реалізації рішень, визначає конкретних осіб, відповідальних за виконання планових завдань. Річний план роботи ради є підставою для поточного планування роботи постійних комісій, інших органів ради.

2.7.3. Проекти планів роботи ради розробляються під керівництвом голови ради на підставі пропозицій заступника голови, постійних комісій, депутатських груп, фракцій, депутатів, районної державної адміністрації.

2.7.4. Проекти рішень, інші матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніше, як за три дні до відкриття сесії.

2.7.5. Проекти рішень районної ради з питань економічного і соціально-культурного розвитку, районного бюджету і звітів про їх виконання, з кадрових питань, подання голови райдержадміністрації в межах його компетенції, підлягають обов’язковому розгляду постійними комісіями або президією районної ради.

2.7.6. Проекти нормативно – правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

 

2.8. Підготовка та організація розгляду питань, які вносяться на розгляд сесії.

 

2.8.1. Проекти рішень та супровідні матеріали готуються і подаються на розгляд ради державною мовою на паперових та магнітних носіях, як правило, не пізніше, ніж за 20 днів до призначеної дати проведення чергової сесії.

2.8.2.Проект рішення повинен складатися з таких частин:

1) мотивувальної - в якій містяться посилання на закон або інший документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) ухвалювальної - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання.

2.8.3.Проект рішення повинен мати наступні реквізити:

1) назву;

2) преамбулу (якщо того вимагає текст документа);

3) зміст (розділи, глави, статті, пункти, підпункти);

4) пояснювальну записку (у разі потреби);

5) аркуш погодження (візи):

- автора проекту;

- заступника голови райдержадміністрації, який відповідає за дану галузь, керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, до компетенції якого належить це питання, начальника юридичного відділу райдержадміністрації (якщо проект готують управління і відділи райдержадміністрації);

- заступника голови ради, начальників відділів виконавчого апарату районної ради (якщо проект підготовлено постійною комісією, головою ради, депутатами).

Якщо проект стосується питань управління майном спільної власності територіальних громад району, його візує начальник відділу управління майном районної ради.

Візи включають у себе назву посади візувальника, підпис, розшифрування підпису.

2.8.4. У разі незгоди з проектом рішення, зауваження або доповнення викладаються на окремому аркуші, який є невід'ємним додатком до проекту.

2.8.5. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності - висновки відповідних комісій ради чи управлінь (відділів) районної державної адміністрації.

2.8.6. При наявності альтернативного проекту рішення сесії, на розгляд ради подаються обидва документи з відповідною нумерацією у порядку надходження.

2.8.7. Пропозиції депутатів, постійних комісій та президії ради щодо змін та доповнень до проектів рішень ради подаються у письмовому вигляді.

2.8.8. Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій або профільною постійною комісією.

2.8.9. Організація виконання рішень покладається:

1) програми соціально-економічного розвитку району - на відділ економіки райдержадміністрації;

2) районного бюджету - на фінансове управління районної державної держадміністрації;

3) цільових програм з інших питань - на відповідні управління та відділи райдержадміністрації.

2.8.10. Контроль за виконанням програми соціально-економічного розвитку району та районного бюджету, цільових програм з інших питань здійснює рада.

 

ІІІ. Правомочність пленарних засідань ради.

 

3.1.1. Сесія районної ради є правомочною в разі скликання в порядку, визначеному частинами 2.4. та 2.6. цього регламенту. У разі недотримання визначених процедур рішення сесії вважаються недійсними.

3.1.2. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, включаючи голову районної ради.

3.1.3. З питань обрання та дострокового звільнення з посади голови і заступника голови районної ради, а також висловлення недовіри голові районної державної адміністрації, сесія районної ради керується чинним законодавством.

3.1.4. Вважається обраним голова та заступник голови районної ради, якщо за нього шляхом таємного голосування проголосувало більше половини депутатів загального складу ради.

 

ІУ. Перенесення сесій і засідань комісій.

 

4.1. Порядок перенесення на інший день.

 

4.1.1.Сесія районної ради може бути перенесена на інший, ніж доведений до відома депутатів та населення району день, в разі виникнення непередбачуваних обставин, пов’язаних з відсутністю голови ради, доповідачів з основних питань порядку денного, відповідного кворуму депутатів, а також за пропозицією постійної комісії чи групи депутатів для додаткової підготовки питань порядку денного.

4.1.2. Рішення про перенесення сесії на інший день приймається головою районної ради у формі розпорядження і доводиться до відома депутатів в порядку, визначеному в розділі 2.5.

4.1.3. Виконавчий апарат ради забезпечує оперативне доведення до відома депутатів рішення про перенесення сесії на інший день.

 

4.2. Перенесення, пов’язане з незакінченими справами.

 

4.2.1. Сесія районної ради може бути перенесена на інший день в разі не закінчення розгляду усіх питань, внесених до порядку денного, протягом денного пленарного засідання.

4.2.2. Рішення про перенесення сесії на інший день, пов’язане з незакінченими справами, приймається більшістю голосів депутатів, які беруть участь у пленарному засіданні ради.

 

У.Порядок ведення пленарних засідань.

 

5.1. Загальний порядок розгляду питань.

 

5.1.1. Сесію районної ради відкриває і веде голова районної ради або заступник голови ради, який виконує обов’язки голови.

5.1.2. У випадку, передбаченому пп 2.4.4. цього регламенту сесію районної ради відкриває і веде заступник голови районної ради.

5.1.3. У випадку, передбаченому пп.2.4.5. цього регламенту, сесію відкриває за дорученням постійної комісії голова цієї комісії, а за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія – один з депутатів, що входить до її складу. Веде сесію за рішенням ради - один з депутатів районної ради.

5.1.4. Незалежно від суб’єкта скликання сесії районної ради, виконавчий апарат ради забезпечує, за дорученням депутатів, підготовку необхідних робочих документів порядку денного сесії.

 

5.2. Порядок денний: формування і затвердження.

 

5.2.1. Проект порядку денного чергових сесій ради формується виконавчим апаратом ради згідно затвердженого плану роботи, пропозицій депутатів, постійних комісій, територіальних громад і органів місцевого самоврядування, голови районної державної адміністрації та громадських організацій і подається на розгляд голові та заступнику голови районної ради не менш, як за 20 днів до орієнтовного строку проведення сесії.

Голова районної ради, з урахуванням важливості і ступеню готовності для розгляду на пленарному засіданні ради, визначає проект порядку денного і оприлюднює його у встановлені строки.

5.2.2. На початку роботи сесії головуючий оголошує проект порядку денного і ставить його на обговорення. Внесені зміни і доповнення голосуються кожне окремо.

5.2.3. Після внесення змін і доповнень ставиться на голосування весь порядок денний сесії в цілому. У разі схвалення його більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради, порядок денний вважається затвердженим і може змінюватись лише після наступного голосування більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

5.2.4. Після затвердження порядку денного більшістю голосів депутатів, що беруть участь у сесії, затверджується регламент по кожному питанню.

5.2.5. У разі надходження запиту депутата, поданого у встановленому порядку, головуючий зобов’язаний довести зміст запиту до відома всіх депутатів, що беруть участь у пленарному засіданні ради та поставити на голосування питання щодо включення запиту до порядку денного сесії. У разі схвалення цього питання більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради, запит включається до порядку денного сесії. За результатами запиту сесія приймає рішення.

5.2.6. Після затвердження порядку денного і регламенту сесії районної ради доповнення до нього можуть ставитись на голосування лише після того, як будуть розглянуті усі питання затвердженого на початку сесії порядку денного.

 

5.3. Права депутатів і голови ради щодо внесення питань до порядку денного.

 

5.3.1. Кожен депутат районної ради до затвердження порядку денного сесії може вільно вносити і обговорювати будь-яку кількість питань для розгляду на сесії.

5.3.2. Голова районної ради і заступник голови ради користується рівними з депутатами правами щодо внесення і обговорення питань порядку денного.

5.3.3. У разі неготовності до розгляду питання, що було оприлюднене в розпорядженні про скликання сесії, голова ради може не вносити його на обговорення на цьому пленарному засіданні з поясненням мотивів і орієнтовних строків розгляду.

5.3.4. Головуючий на сесії не вправі допускати утисків і ущемлення прав депутатів щодо внесення пропозицій до порядку денного.

 

5.4. Час подання питань, пропозицій, запису на виступи.

 

5.4.1. Питання чи пропозиції для розгляду на сесії ради вносяться в письмовій формі і реєструються виконавчим апаратом у встановленому порядку та повідомляються голові ради.

5.4.2. Запис на виступ на пленарному засіданні ради можуть подавати депутати, посадові особи підприємств, установ і організацій району, керівники громадських організацій, міський та сільські голови, як до початку сесії, так і після її відкриття.

 

5.5. Порядок зміни регламенту пленарних засідань протягом дня.

 

5.5.1.Головуючий на сесії може вносити питання про зміну регламенту пленарного засідання протягом дня, якщо це не порушує прав депутатів, змісту і процедури розгляду питань.

5.5.2. Якщо затвердженого регламенту не вистачає для повного розгляду питання, головуючий вносить на голосування пропозицію щодо збільшення часу для закінчення розгляду даного питання.

5.5.3. Головуючий не вправі особисто і не повинен допускати з боку інших депутатів спроб скоротити час на обговорення питань.

 

5.6. Порядок розгляду термінових справ.

5.6.1. У разі виникнення необхідності позачергового розгляду на сесії окремих питань, які внесені до порядку денного, головуючий приймає відповідне рішення без обговорення і голосування.

5.6.2. У разі виникнення необхідності розгляду на сесії питань термінового характеру, які не були внесені до порядку денного сесії, головуючий обґрунтовує необхідність їх розгляду і ставить на голосування для включення до порядку денного.

 

УІ. Протоколи.

 

6.1. Вимоги до ведення протоколів і терміну їх друкування.

 

6.1.1. Усі пленарні засідання районної ради протоколюються відповідними працівниками виконавчого апарату районної ради українською мовою.

6.1.2. У протоколі пленарного засідання зазначаються дата, час і місце проведення сесії, кількість присутніх депутатів, прізвища відсутніх депутатів і причина їх відсутності, головуючий на сесії, порядок денний і регламент сесії, зміст доповідей, співдоповідей, виступів, запитів депутатів, прийняті рішення, наслідки голосування по кожному з рішень, тощо.

6.1.3. Скорочений запис (стенограма) сесії ведеться ручкою, чітким розбірливим почерком в день сесії і може дублюватись записом на диктофон.

6.1.4.Чорновий варіант протоколу складається не пізніше, як на третій робочий день після сесії і подається голові районної ради, який вносить відповідні уточнення.

6.1.5.Протокол сесії друкується згідно вимог діловодства не пізніше, як на 10 день після сесії, підписується головою ради, скріплюється печаткою ради. Копія протоколу сесії передається до читального залу районної бібліотеки для вільного ознайомлення з ним мешканцями територіальних громад району.

6.1.6. Протоколи сесій районної ради є відкритими і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.1.7. Протоколи сесій районної ради, прийняті нею рішення підписуються особисто головою районної ради, а у разі його відсутності – заступником голови районної ради, а у випадках передбачених п. 2.4.5. цього регламенту - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

 

УІІ. Участь громадськості.

 

7.1. Право громадськості і засобів масової інформації на відвідування сесій.

 

7.1.1. Пленарні засідання районної ради, як правило, проводяться гласно.

7.1.2. У розпорядженні про скликання сесій районної ради повинен вказуватись контингент громадян, посадових осіб, які запрошуються на сесію в зв’язку з питаннями, які вносяться для розгляду.

7.1.3. У роботі сесій районної ради можуть брати участь представники зареєстрованих політичних партій і об’єднань громадян, представники місцевого самоврядування і територіальних громад, представники трудових колективів району, а також працівники засобів масової інформації.

Вказані учасники сесій районної ради обов’язково реєструються перед початком сесії і, при потребі, вказують мотиви своєї участі та можливих виступів на сесії.

7.1.4. У разі направлення на сесію районної ради представників від зареєстрованих районних організацій чи легалізованих осередків політичних партій або громадських об’єднань з метою участі в обговоренні питань порядку денного, керівний орган організації чи об’єднання громадян заздалегідь, але не пізніше, ніж за 3 дні до оголошеного дня проведення сесій, письмово повідомляють про наміри взяти участь у роботі сесії та визначити делеговану особу.

7.1.5. Участь у роботі сесії районної ради представників територіальних громад і місцевого самоврядування, а також трудових колективів можлива тільки після попереднього розгляду піднятих ними питань відповідним сільським чи міським головою або відповідним виконавчим комітетом ради. При цьому, з постановочних та проблемних питань, сільський чи міський голова або відповідний виконавчий комітет ради, заздалегідь, але не пізніше, ніж за 3 дні до оголошеного дня проведення сесії, подають районній раді свої пропозиції чи висновки.

7.1.6. Представники політичних партій і громадських об’єднань, територіальних громад, місцевого самоврядування і трудових колективів, працівники засобів масової інформації та окремі громадяни при реєстрації для участі в роботі сесії зобов’язані пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу, службове посвідчення.

7.1.7. Жодна посадова особа районної ради не може перешкодити будь-якому громадянину у здійсненні права відвідувати сесію районної ради. У разі виявлення ознак відхилення від нормального психічного стану громадянина, про це повідомляються органи внутрішніх справ та медичні заклади для вжиття відповідних заходів.

 

7.2. Право громадськості виступати з повідомленнями чи задавати питання.

 

7.2.1. Враховуючи, що відповідно до законодавства первинним суб’єктам місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, міста, а саме самоврядування здійснюється і через сільські, міські, районні і обласні ради, кожен громадянин України, який постійно проживає на території району, має право виступати на сесії районної ради з повідомленням чи задавати запитання, приймаючи до уваги абзац другий п. 7.1.3. та п. 7.1.6.

7.2.2. Кожен, хто хоче виступити, письмово повідомляє про це головуючого на сесії. У разі ненадання йому слова для виступу, громадянин після оголошення про припинення обговорення питання вправі усно з місця довести до відома депутатів про свої наміри і вимагати пояснень від головуючого.

У разі наполягання на виступі головуючий зобов’язаний винести питання на розгляд сесії і виконати її рішення з цього приводу.

7.2.3. У випадку, коли питання, які обговорюються на сесії районної ради, перебувають в компетенції сільської чи міської ради або потребують узгодження чи уточнення з органами місцевого самоврядування, головуючий вправі утриматись від надання слова будь-якому з громадян України ( крім депутатів районної ради).

7.2.4. Представники громадськості мають право виступати з повідомленнями чи задавати питання лише по суті справи, в межах встановленого регламенту та в порядку, визначеному цим регламентом.

7.2.5. У зал засідань, де проводиться сесія районної ради, крім депутатів, допускаються лише зареєстровані в установленому порядку громадяни України та працівники виконавчого апарату районної ради.

 

УІІІ. Конфіденційність.

 

8.1. Правила вилучення громадськості і засобів масової інформації з пленарних засідань ради.

 

8.1.1. Питання, які носять конфіденційний, закритий характер обговорюються, за рішенням сесії, без участі громадськості і засобів масової інформації.

8.1.2. У разі прийняття рішення про конфіденційний розгляд питання, головуючий на сесії робить перерву і ставить вимогу відповідним особам покинути зал засідань.

8.1.3. Конфіденційними можуть визнаватись питання, що носять інформацію про стан здоров’я, особисте життя особи, її матеріально-фінансові справи, питання, віднесені законодавством до державної таємниці, питання, що стосуються фінансової або комерційної діяльності підприємств, організацій і установ (якщо вони не виявлені і розглянуті судовими органами в установленому порядку).

8.1.4. У разі відмови громадянина виконати рішення сесії про залишення місця в залі засідань при розгляді конфіденційних питань, головуючий на сесії вправі звернутись до органів внутрішніх справ для надання допомоги.

 

8.2. Правило для конфіденційних доповідей, протоколів.

 

8.2.1. Конфіденційні доповіді друкуються лише в одному примірнику і не можуть передруковуватись чи тиражуватись будь-якими іншими способами.

8.2.2. Усі матеріали, пов’язані з підготовкою конфіденційних доповідей, відбираються від виконавців і прикладаються до доповіді в оригіналі. Використання проектів і робочих варіантів конфіденційних доповідей забороняється.

8.2.3. Якщо на пленарному засіданні сесії разом з конфіденційними розглядаються і інші, відкриті питання, вони заносяться до порядку денного, в протоколі вказується порядковість розгляду, прізвище доповідачів і виступаючих та результати голосування і робиться запис: „конфіденційно”.

8.2.4. Текст конфіденційних доповідей з усіма матеріалами, зміст виступів і прийняте рішення із загального протоколу вилучається і оформляється додатком до протоколу за правилом ведення таємного діловодства.

8.2.5. Ознайомлення з відокремленими додатками до протоколу з конфіденційними матеріалами можливе лише у відповідності з інструкцією про ведення таємного діловодства з допуском депутатів районної ради та компетентних органів.

Облік осіб, які працюють з цими документами, здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

Вказані додатки до протоколів зберігаються у відповідності з інструкцією для таємного діловодства.

 

ІХ. Правила ведення дискусії.

 

9.1. Повага до головуючого.

 

9.1.1. Кожен депутат і громадянин, які беруть участь у пленарному засіданні районної ради, повинні відноситись до головуючого з повагою, спокійно і об’єктивно.

9.1.2. Усі зауваження до стилю і методів управління головуючого висловлюються ввічливо, тактовно, аргументовано і доброзичливо.

9.1.3. Не допускаються прояви нетерпимості, вступання в суперечку, викрики, образи, погрози на адресу головуючого.

9.1.4. Головуючий на пленарному засіданні ради, в свою чергу, повинен вести себе спокійно, розважливо, справедливо до всіх учасників сесії, поважати право і думку кожного виступаючого, допомагати в пошуку суб’єктивної істини з питань, що обговорюються.

 

9.2. Порядок виступів, права автора та співдоповідача.

 

9.2.1. Після затвердження порядку денного і регламенту з кожного питання, головуючий на сесії оголошує питання, що вносяться на розгляд ради, надає слово для доповідей і виступів в обговоренні, для запитань і відповідей, слідкує за дотриманням встановленого регламенту, оголошує депутатські запити, що надійшли в письмовій формі, заяви і довідки, проводить голосування і оголошує його наслідки, забезпечує порядок в залі засідань.

9.2.2. Виступи депутатів повинні бути ділові, стислі, по суті справи, з глибокою аргументацією, конкретними чітко сформульованими пропозиціями.

9.2.3. У своєму виступі депутат чи інший громадянин не повинен зачіпати особливості характеру, приватні інтереси і справи інших осіб, якщо це не стосується предмета розмови.

9.2.4. Співдоповідачі на сесії районної ради мають право висвітлювати будь-які питання по суті справи, відстоювати свої висновки і пропозиції, наполягати на голосуванні, в тому числі і таємному.

Доповідачі і співдоповідачі мають право на заключне слово, а також слово для повторних виступів до моменту проведення голосування з питань, що обговорюються.

9.2.5. Доповідачі і співдоповідачі можуть відкликати свої пропозиції та висновки в будь-який час до моменту голосування по суті справи.

9.2.6. У разі незгоди з прийнятим сесією рішенням доповідачі і співдоповідачі мають право внести відповідні питання для розгляду територіальною громадою, а також розгорнути публічну дискусію в засобах масової інформації, засновниками яких є районна рада або звернутися до суду.

 

9.3. Виступи в обговоренні питань.

 

9.3.1. В обговоренні питань порядку денного першочерговим правом користуються депутати районної ради, міський та сільські голови.

9.3.2. Слово для виступів надається головуючим в порядку черговості надання письмових заявок для участі в обговоренні.

У разі відсутності письмових заявок головуючий запрошує до участі в обговоренні і надає слово в порядку надходження усних прохань.

9.3.3. У ході обговорення питань порядку денного голова та заступник голови районної ради користуються позачерговим правом виступу з метою спрямування дискусії в конструктивне спокійне русло.

9.3.4. У разі необхідності головуючий, за згодою депутатів ради, які присутні на сесії, може змінювати черговість виступів.

9.3.5. Депутати районної ради та запрошені особи виступають на пленарному засіданні ради тільки після надання їм слова головуючим.

Слово до порядку ведення, з мотивів голосування, для довідки, відповіді на запитання і пояснення надається головуючим поза чергою.

9.3.6. Депутат районної ради може взяти слово для виступу з одного і того ж питання не більше двох разів, а запрошена особа – не більше одного разу, якщо рада не прийме іншого рішення.

9.3.7. Запитання головуючому, доповідачам та співдоповідачам задаються з місця або подаються в письмовій формі. Відповідь на письмове запитання без зазначення прізвища того, хто його подав, може не даватися.

 

9.4. Обмеження часу на виступи.

 

9.4.1. Час для доповіді надається, як правило, в межах 30 хвилин, для співдоповіді – до 15 хвилин, для виступів в обговоренні – до 5 хвилин, для повторних виступів та виступів з мотивів голосування – до 3 хвилин.

9.4.2. Інші обмеження часу на виступи можуть прийматись при затвердженні регламенту по обговоренню питань порядку денного.

9.4.3. У разі порушення регламенту головуючий може позбавити виступаючого слова.

 

9.5. Порядок переходу до наступного питання, припинення обговорення питань.

 

9.5.1. Питання порядку денного на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій районної ради розглядаються за встановленою черговістю до повного їх обговорення.

9.5.2. Питання вважається обговореним, якщо в переважної більшості депутатів склалась певна думка, яка здатна привести до прийняття конструктивного рішення, і ніхто не бажає брати участь в обговоренні.

9.5.3. Питання можна вважати обговореним і за умови, що зміст проблеми зрозумілий усім депутатам, запропонований проект рішення, підготовлений виконавчим апаратом чи постійною комісією, не викликає додаткових зауважень і вказує на шляхи вирішення проблеми, а депутати вносять пропозицію голосувати за проект рішення.

9.5.4. Якщо при розгляді питання у переважної більшості депутатів склалась усталена точка зору, але на виступі в обговоренні наполягають окремі депутати, головуючий ставить на голосування продовження обговорення.

Якщо більшість присутніх депутатів проголосувала за припинення обговорення, головуючий припиняє обговорення даного питання і переходить до процедури прийняття рішення по суті. Депутати, які не отримали слова для виступу, можуть подати письмові тези свого виступу для включення до протоколу.

9.5.5. Якщо пропозиція головуючого про припинення обговорення питання не підтримана більшістю присутніх депутатів, він вносить пропозицію про визначення часу і порядку подальшого обговорення.

9.5.6. Якщо в результаті обговорення питання більшість депутатів не приходить до певної спільної думки, за пропозицією депутатів чи головуючого це обговорення може бути перенесено на наступну сесію чи засідання постійної комісії. При цьому визначаються депутати, посадові особи, яким доручається додаткове вивчення цього питання та термін підготовки проектів рішень чи експертних висновків.

9.5.7. Питання вважається розглянутим, якщо по ньому, в установленому порядку, депутатами прийняте відповідне рішення.

9.5.8. Питання, внесене до порядку денного сесії чи постійної комісії ради, може бути знятим з обговорення лише за проголосованим рішенням присутніх депутатів.

 

Х. Голосування.

 

10.1. Процедура голосування з питань порядку денного.

 

10.1.1. Усі рішення, які приймаються на сесії чи засіданнях постійних комісій, обов’язково голосуються.

10.1.2. Депутат голосує особисто. Голосування за інших депутатів не допускається.

10.1.3. У разі, якщо з поважних причин депутат не може бути присутнім на сесії, він може письмово висловити свої думки і пропозиції голові районної ради, який оголошує їх після прийняття за основу проекту рішення з певного питання.

10.1.4. Проекти рішень з питань порядку денного приймаються за основу. Після цього депутати вносять зміни, доповнення, кожні з яких голосуються окремо і приймаються за простою більшістю голосів. При надходженні кількох пропозицій з одного і того ж питання, голосування по них проводиться в порядку подання.

10.1.5. Після голосування кожної із змін і доповнень голосується рішення в цілому, яке приймається більшістю голосів від загального складу ради.

10.1.6. Як правило, голосування з питань порядку денного проводиться відкрито.

За наполяганням депутатів може прийматись рішення про таємне або поіменне голосування.

10.1.7. Поіменно голосування проводиться шляхом називання головуючим прізвища, ім’я та по батькові кожного з присутніх депутатів, які повинні голосно і чітко висловитись „за”, „проти”, чи „утримався”. Результати поіменного голосування можуть бути оприлюдненими.

10.1.8. Таємне голосування проводиться шляхом волевиявлення депутатів у бюлетенях для таємного голосування.

Для проведення таємного голосування з числа присутніх депутатів утворюється лічильна комісія, яка встановлює процедуру голосування, організує голосування, підрахунок голосів та оголошує наслідки голосування.

Протоколи лічильної комісії затверджуються депутатами відкритим голосуванням за простою більшістю голосів.

10.1.9. Таємне голосування обов’язково проводиться при:

- обранні голови ради, заступника голови ради і звільнення їх з посад;

- обранні кандидатури для призначення на посаду голови районної державної адміністрації;

- висловленні недовіри голові районної державної адміністрації.

 

10.2. Особливості голосування з кадрових питань.

 

10.2.1. З кадрових питань, віднесених законодавством до компетенції голови районної ради, голосування проводиться лише по кандидатурах, внесених головою ради, як правило, відкритим голосуванням.

10.2.2. При обранні постійних комісій, зміні їх складу, призначенні і звільненні керівників заснованих радою засобів масової інформації та керівників органів, які рада утворює, обирає чи призначає, а також при призначенні і звільненні керівників об’єктів спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районної ради, може проводитись таємне голосування за принципом більшості голосів від загального складу ради.

 

ХІ. Порушення громадського порядку.

 

11.1. Порушення з боку депутатів ради.

 

11.1.1. Порушення депутатом громадського порядку на пленарному засіданні ради вважається:

- вживання грубих, некоректних висловлювань, нанесення образи депутатам та іншим запрошеним особам;

- заклики до незаконних, насильницьких дій;

- виступи без надання слова головуючим, а також виступи не по суті питань, що обговорюються та порушення регламенту ради;

- неетична поведінка;

- неповага до головуючого.

11.1.2. Головуючий на сесії може вжити до депутата, який порушує громадський порядок, таких заходів:

- поставити на голосування питання про позбавлення його слова до кінця пленарного засідання, а в крайньому разі – про вилучення із зали засідань;

- прийняти рішення про заміну усного виступу депутата поданням письмового тексту його виступу, який включається до протоколу сесії;

- внесення пропозицій про оголошення попередження депутату за порушення громадського порядку. 11.1.3. У разі нанесення публічної образи депутату чи особам, запрошеним на сесію, депутат, за вимогою головуючого, зобов’язаний вибачитись до закінчення пленарного засідання ради. Відмова публічного вибачення кваліфікується, як порушення громадського порядку.

 

11.2. Порушення з боку громадськості.

 

11.2.1. Порушення порядку з боку громадськості на пленарному засіданні ради чи засіданні постійної комісії вважається:

- участь у роботі сесії без реєстрації у встановленому порядку;

- виступи без надання слова головуючим, а також виступи не по суті питань, що обговорюються, або порушення регламенту;

- неповага до головуючого;

- вживання некоректних висловлювань, нанесення образи депутатам та іншим запрошеним особам.

11.2.2. Головуючий може вжити до особи, яка порушує громадський порядок, таких заходів:

- попередити про недопустимість повторення порушення порядку;

- зобов’язати публічно вибачитись за нетактовну поведінку та нанесення образи;

- прийняти рішення про вилучення особи з зали засідань;

- направити матеріали для притягнення особи до адміністративної відповідальності в установленому порядку;

- поставити питання про позбавлення особи права брати участь у наступних сесіях чи засіданнях постійних комісій ради.

 

ХІІ. Утворення постійних комісій, депутатських груп, фракцій та депутатської більшості у раді

 

12.1. Утворення і діяльність постійних комісій ради:

 

12.1.1. Постійні комісії є органом районної ради і утворюються та обираються радою на строк її повноважень з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які віднесено до відання ради, здійснення контролю за виконанням її рішень.

12.1.2. Голова та члени постійної комісії обираються радою за пропозицією голови ради відкритим голосуванням.

Усі інші питання структури комісії можуть вирішуватись на засіданні комісії.

До складу постійної комісії не включаються голова та заступник голови районної ради.

12.1.3. Кількість і назва постійних комісій ради встановлюються районною радою за пропозицією голови.

12.1.4. Постійні комісії ради діють на підставі Положення про постійні комісії, яке затверджується радою не пізніше, як на другій сесії новообраної ради.

12.1.5. Голова постійної комісії забезпечує планування та організацію роботи комісії і звітує про діяльність комісії сесії ради не рідше, ніж один раз у два роки.

12.1.6. Засідання постійної комісії проводиться в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, як половина від загального складу комісії.

12.1.7. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії або особою, яка головувала на засіданні.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

12.1.8. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду головою районної ради, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами органів, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлені ними строки.

12.1.9. Питання, які відносяться до відання кількох комісій, можуть за ініціативою цих комісій, а також за дорученням ради, її голови чи заступника, розглядатися відповідними постійними комісіями на їх спільних засіданнях. При цьому прийняті рішення та протоколи засідань підписуються головами відповідних постійних комісій.

12.1.10. Депутати, які входять до складу постійних комісій районної ради, працюють у них на громадських засадах.

12.1.11. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

12.2. Утворення та діяльність тимчасових контрольних комісій районної ради.

 

12.2.1. Тимчасові контрольні комісії є органами районної ради, утворюються радою для здійснення контролю з конкретно визначених питань і обираються з числа депутатів районної ради на визначений період.

12.2.2. Рішення про назву тимчасової комісії, її кількісний і персональний склад, функціональну спрямованість, а також про затвердження положення про комісію приймається радою у встановленому цим регламентом порядку.

12.2.3. Засідання контрольних тимчасових комісій проводяться, як правило, закриті. Члени комісії та залучені до роботи особи повинні дотримуватися розділу VІІІ „Конфіденційність” цього регламенту.

12.2.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка утворила дану комісію.

 

12.3. Утворення депутатських груп і фракцій.

 

12.3.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи. Депутати районної ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками, які захищають інтереси територіальних громад. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата районної ради.

Членство депутата районної ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх повноважень у раді та її органах.

12.3.2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання: за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п'яти депутатів. Депутатська група реєструється на пленарному засіданні районної ради за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської групи.

Список членів депутатської групи та депутатів, які уповноважені представляти групу, після реєстрації поширюється серед депутатів ради, як і послідуючі зміни у складі депутатської групи.

Діяльність депутатської групи припиняється у випадках, передбачених діючим законодавством.

12.3.3. Депутати районної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше п’яти депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати районної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції.

Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні районної ради з обов'язковим наданням депутатам письмового списку утвореної фракції.

Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, фракцій, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

12.4. Депутатська більшість у раді.

 

12.4.1. Депутатська більшість у раді - це добровільне об’єднання депутатських груп, фракцій, яке формується на основі узгодження політичних позицій. До її складу входить більшість депутатів від загального складу ради.

12.4.2. Депутатська більшість у раді формується депутатськими фракціями, утвореними в порядку, встановленому цим регламентом, після проведення консультацій та внаслідок укладення Угоди про створення депутатської більшості у раді ( далі – Угоди).

12.4.3. Депутатська більшість у раді вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі поданої до виконавчого апарату ради заяви, підписаної керівниками фракцій, про укладення Угоди та списку депутатів, які входять до складу депутатської більшості в раді з їх особистими підписами.

12.4.4. У разі припинення діяльності депутатської більшості у раді, нова більшість формується в порядку, встановленому цим регламентом.

12.4.5. Депутатська більшість у раді приймає рішення на своїх загальних зборах більшістю голосів депутатів, які входять до її складу.

Інші питання порядку організації роботи депутатської більшості в раді визначаються Угодою.

12.4.6. Депутатська фракція, яка не є учасником депутатської більшості у раді, може за своїм бажанням та за згодою депутатської більшості у раді, увійти до її складу, приєднавшись до Угоди. ХШ. Депутати, посадові особи та органи ради.

 

13.1. Депутати районної ради.

 

13.1.1 Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

13.1.2. У разі, коли депутат, обраний по багатомандатному виборчому округу, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбаченому Конституцією України, Законами України, за рішенням районної виборчої комісії, обраним депутатом визначається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку районної організації політичної партії.

13.1.3. Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених Законом. 13.1.4. Депутати ради здійснюють свої повноваження не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

13.1.5. На час сесій, засідань постійних комісій, здійснення депутатських повноважень та інших, передбачених Законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

13.1.6. Депутат районної ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів районної ради;

2) офіційно представляти виборців у раді та її органах;

3) пропонувати питання та вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань по суті;

4) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

5) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них ;

6) висловлюватися щодо персонального складу, утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою та порушувати питання про розпуск органів, утворених радою та звільнення цих посадових осіб;

7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь - якого органу або посадової особи підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

9) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

10) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування;

11) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

12) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

13) об’єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, фракції, в депутатську більшість, які діють відповідно до цього регламенту.

Депутат ради користується й іншими правами згідно з діючим законодавством та цим регламентом.

13.1.7. Депутат ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, засіданнях постійних та інших комісій, до складу яких він входить.

13.1.8. Депутат ради, який не входить до складу тимчасових комісій ради, може брати участь у їх роботі з правом дорадчого голосу.

13.1.9. Депутат ради за дорученням голови або заступника голови постійної комісії, до складу якої він входить, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної або тимчасової комісії.

13.1.10. Депутат ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органах ради, до складу яких він входить.

13.1.11. Рада має право заслуховувати звіти депутата про виконання рішень ради на пленарних засіданнях .

13.1.12. У разі неможливості бути присутнім на пленарному засіданні ради, засіданні постійної комісії ради та інших органів ради, до складу яких депутат входить, він письмово або усно, з зазначенням причин, повідомляє заздалегідь про це особу, яка очолює відповідний орган ради.

13.1.13. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання депутатом без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до районної виборчої комісії з пропозицією про відкликання такого депутата в установленому Законом порядку.

13.1.14. Депутат ради має право порушувати в раді та постійних комісіях питання про необхідність проведення перевірок районної державної адміністрації в частині повноважень, делегованих їй радою, а також за дорученням ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень ради та вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівниками підприємств, установ і організацій, які перевіряються, незалежно від форм власності, та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

13.1.15. Депутати ради відповідно до ст.49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право депутатського запиту та депутатського звернення.

13.1.16. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

13.1.17. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати офіційну письмову відповідь на нього не пізніше як у 30 денний термін з дня його одержання, або інший термін, встановлений радою. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянутий у встановлений термін, орган або по садова особа зобов’язані письмово повідомити про це голову ради та депутата, який вніс запит і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати місяць після одержання запиту.

13.1.18. Особи, яким адресовано депутатське звернення, зобов’язані у 10 денний термін розглянути порушене депутатом питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний термін.

Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуте у встановлений термін, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження терміну розгляду.

13.1.19. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що йому повинні повідомити завчасно, але не пізніше як за 5 календарних днів.

13.1.20. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення, він має право внести на сесію ради депутатський запит.

13.1.21. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

13.2. Порядок обрання голови та заступника голови районної ради.

 

13.2.1. Порядок обрання голови та заступника голови Хорольської районної ради розроблено відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” і є невід’ємною частиною регламенту Хорольської районної ради.

13.2.2. Голова Хорольської районної ради та його заступник обираються районною радою з числа її депутатів таємним голосуванням у межах строку повноважень ради.

13.2.3. Кандидатури на посаду голови ради можуть вноситися усно чи письмово депутатами районної ради.

13.2.4. Кандидатуру на посаду заступника голови ради вносить на пленарному засіданні голова районної ради.

13.2.5. Кандидатам на посаду голови районної ради та його заступника надається, в межах встановленого регламенту, слово для виступу перед депутатами районної ради.

13.2.6. Після припинення висунення кандидатур на посаду голови районної ради та його заступника депутати районної ради та запрошені мають право брати участь в їх обговоренні, в межах встановленого регламенту.

13.2.7. Кандидати на посаду голови районної ради або його заступника мають право до початку голосування зняти свою кандидатуру.

13.2.8. Якщо після зняття кандидатів не залишилося жодної кандидатури на посаду голови районної ради, проводиться повторне висунення і обговорення кандидатур.

13.2.9. Якщо кандидат на посаду заступника голови районної ради зняв свою кандидатуру або не обраний таким, голова вносить наступну кандидатуру або переносить вирішення цього питання на розгляд наступної сесії районної ради.

13.2.10. Перед голосуванням обирається лічильна комісія з числа депутатів районної ради, кількісний і персональний склад якої затверджується відкритим голосуванням більшістю від кількості присутніх депутатів.

13.2.11. Після проведення організаційного засідання лічильної комісії голова лічильної комісії доводить до відома депутатів інформацію про розподіл обов’язків між членами комісії. Голова, заступник голови і секретар лічильної комісії не можуть бути членами однієї партії.

13.2.12. Лічильна комісія затверджує зразок бюлетеня для таємного голосування та встановлює порядок голосування.

13.2.13. Голова лічильної комісії доводить до відома депутатів районної ради порядок голосування і заповнення бюлетенів по виборах голови районної ради та його заступника.

13.2.14. До бюлетеня для таємного голосування заносяться всі висунуті депутатами кандидатури на посаду голови районної ради, по яких не надійшло самовідводів.

13.2.15. До бюлетеня для таємного голосування на посаду заступника голови районної ради заноситься лише одна кандидатура, внесена головою районної ради, якщо по ній не надійшло самовідводу.

13.2.16. Кожний депутат голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається. Після проведення голосування оголошується перерва для підведення підсумків голосування.

13.2.17. У бюлетені для голосування депутат робить напроти прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку „плюс”(+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про волевиявлення депутата. Депутат може голосувати тільки за одного кандидата. У разі, коли депутат не підтримує жодного кандидата, він робить відповідну позначку напроти слів: „Не підтримую жодного кандидата”.

13.2.18. Недійсними визначаються виборчі бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, на яких відсутні підписи голови та секретаря лічильної комісії, бюлетені, в яких голосуючим не зроблено жодної позначки, а також бюлетені, в яких зроблено позначки напроти прізвищ більш як одного кандидата. Недійсними вважаються і бюлетені, в яких зроблено одночасно позначки напроти прізвища кандидата та напису: „Не підтримую жодного кандидата”.

13.2.19. Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданні лічильної комісії, про що складається протокол. Протокол лічильної комісії про результати голосування підписується головою, заступником голови, секретарем і членами лічильної комісії. До нього додаються у письмовій формі окремі думки членів комісії, якщо такі висловлювалися.

Протокол подається для розгляду і прийняття рішення сесією районної ради.

13.2.20. Обраним вважається кандидат на посаду голови районної ради або на посаду заступника голови ради, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

13.2.21. Якщо в бюлетень для таємного голосування було занесено більше 2 кандидатів на посаду голови районної ради і жоден з них не набрав більшості від загального складу ради, по двох кандидатах, які набрали найбільшу кількість голосів, проводиться повторне голосування.

Якщо хтось із цих двох кандидатів знімає свою кандидатуру, до бюлетеня заноситься наступний за кількістю голосів попередній кандидат.

13.2.22. Якщо після повторного голосування по обранню голови районної ради чи його заступника кандидатури знову не підтримані більшістю депутатів від загального складу ради, оголошується перерва не менш як на 30 хвилин для обговорення депутатами кандидатур для повторного висунення.

13.2.23. Після проведення обговорень і консультацій на пленарному засіданні ради проводиться повторне висунення кандидатів на посаду голови районної ради відповідно до пунктів 2, 4 – 7 цього Порядку.

13.2.24. Дозволяється повторне, не більше 2-х разів на одній сесії, балотування у кандидати на посаду голови районної ради.

13.2.25. Для повторних виборів голови районної ради та його заступника може бути обрана лічильна комісія в іншому кількісному і персональному складі згідно пунктів 9 – 11 цього Порядку.

13.2.26. Новообраний голова районної ради складає Присягу посадової особи місцевого самоврядування. Відмова від складання Присяги є підставою для припинення служби в органах місцевого самоврядування. Після прийняття Присяги районна рада присвоює голові районної ради відповідний ранг посадової особи місцевого самоврядування.

13.2.27. У разі не обрання на першому пленарному засіданні голови новообраною районною радою, члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до його обрання.

 

13.3. Голова районної ради

 

13.3.1. Голова районної ради обирається радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

13.3.2.Голова ради працює в раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. 13.3.3. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш, як 2/3 депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. 13.3.4. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше 1/3 депутатів від загального складу ради. 13.3.5. Голова районної ради у межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

13.4. Заступник голови районної ради

 

13.4.1. Заступник голови районної ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови районної ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

13.4.2. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш, як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

13.4.3. Заступник голови ради, в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, здійснює повноваження голови ради.

13.4.4. Заступник голови ради працює в раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим регламентом для голови ради.

 

13.5. Президія районної ради

 

13.5.1. Рада може утворювати президію. Президія є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президії може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

13.5.2. Президія діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

13.5.3. До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

 

ХІV. Здійснення радою та її органами контрольних функцій та повноважень.

 

14.1. Рада на своєму пленарному засіданні щорічно заслуховує звіт голови районної державної адміністрації про виконання програми економічного і соціального розвитку району, районного бюджету, а також про здійснення делегованих радою повноважень. За підсумками обговорення звіту рада приймає рішення.

14.2. Рада встановлює постійний контроль за своєчасним реагуванням з боку виконавчої влади на запити депутатів, їх критичні зауваження та пропозиції. 14.3. Постійні та тимчасові контрольні комісії ради здійснюють контроль за виконанням рішень ради згідно з цим регламентом та Законодавством України. 14.4. Депутат ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок, в межах компетенції ради, діяльності розташованих на території району підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також державних органів і об’єднань громадян. За дорученням ради або її органу, голови ради, його заступника, а також власною ініціативою депутат може брати участь у перевірках, що проводяться за їх рішенням.

 

ХV. Організаційне, інформаційне, аналітичне, правове, матеріально – технічне, господарське та фінансове забезпечення діяльності ради.

15.1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими Законами.

15.2. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, аналітичне, матеріально - технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

15.3. Рішення про загальну чисельність, структуру, витрати на утримання виконавчого апарату приймаються радою більшістю голосів від загального складу ради за поданням голови районної ради.

15.4. У період між сесіями районної ради, в разі необхідності зміни структури виконавчого апарату в межах встановленої чисельності і витрат на утримання, голова ради приймає відповідне розпорядження, яке затверджується на черговій сесії районної ради.

15.5. Про зміни у структурі, які ведуть до зміни чисельності та витрат на утримання виконавчого апарату, рішення приймається більшістю загального складу районної ради на її пленарному засіданні.

15.6. На посадових осіб виконавчого апарату районної ради поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

15.7. Голова районної ради несе персональну відповідальність за законність прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників виконавчого апарату ради, виконання ними власних посадових інструкцій і службових обов’язків.

15.8. Голова і заступник голови розробляють посадові обов’язки на відділи та кожну посаду виконавчого апарату, які затверджуються головою ради.

 

ХVІ. Припинення повноважень депутата районної ради.

 

16.1. Повноваження депутата районної ради можуть бути припиненими достроково у випадках, передбачених ст. 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

16.2. Порядок дострокового припинення повноважень депутата районної ради та його заміни іншим здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

 

ХVП. Розпуск і саморозпуск районної ради.

 

17.1. Повноваження районної ради можуть бути достроково припиненими у встановленому законом порядку у випадках:

- якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших Законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом протягом двох місяців;

- якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у терміни, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

17.2. Пропозиції про дострокове припинення повноважень районної ради подаються головою районної державної адміністрації голові обласної державної адміністрації.

17.3. У випадку настання умов, передбачених пунктом 15.1., районна рада більшістю голосів від загального складу ради може самостійно прийняти рішення про саморозпуск, про що негайно ставить до відома Верховну Раду України.

17.4. До обрання нового складу районної ради продовжує діяти попередня рада, щодо якої прийнято рішення про позачергові вибори чи саморозпуск.

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

І.         Загальні положення.

ІІ.       Скликання сесій.

ІІІ.     Правомочність пленарних засідань ради.

ІУ.      Перенесення сесій і засідань комісій.

У.        Порядок ведення пленарних засідань.

УІ.      Протоколи.

УІІ.    Участь громадськості.

УІІІ.   Конфеденційність.

ІХ.     Правила ведення дискусії.

Х.       Голосування.

ХІ.      Порушення громадського порядку.

ХІІ.    Утворення постійних комісій, депутатських груп, фракцій та депутатської більшості у раді.

ХІІІ.   Депутати, посадові осби та органи ради.

ХІУ.    Здійснення радою та її органами контрольних функцій та повноважень.

ХУ.     Організаційне, інформаційне, аналітичне, правове, матеріально – технічне, господарське            та фінансове забезпечення діяльності ради.

ХУІ.   Припинення повноважень депутата районної ради.

ХУІІ.  Розпуск і саморозпуск районної ради.

ХОРОЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

шостої позачергової сесії сьомого скликання

 

11 березня 2016 року                                                                                                                № 70 - VI

 

Про внесення змін до регламенту

Хорольської районної ради сьомого

скликання

 

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ (із внесеними змінами) (далі-Закон) та з метою приведення регламенту Хорольської районної ради сьомого скликання у відповідність з положеннями частини третьої статті 59 Закону, районна рада

вирішила:

1. Внести до регламенту Хорольської районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням другої сесії Хорольської районної ради сьомого скликання від 16.12.2015 № 05-ІІ наступні зміни:

1) підпункт 10.1.6 пункту 10.1 розділу Х. „Голосування“ викласти в такій редакції:

„10.1.6. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, прямо передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“, у яких рішення приймаються таємним голосуванням.“;

2) у підпункті 10.1.7 пункту 10.1 розділу Х. „Голосування“: слова „можуть бути оприлюдненими“ замінити словами „фіксуються та підлягають обов’язковому оприлюдненню, а також наданню за запитом відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації.“;

доповнити частиною другою такого змісту:

„ Всі результати поіменних голосувань розміщуються в день голосування на офіційному веб-сайті ради і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.“;

3) частину третю підпункту 10.1.8 пункту 10.1 розділу Х. „Голосування“ після слова „відкритим“ доповнити словом „поіменним»;

4) у підпункті 10.2.1 пункту 10.2 розділу Х „Голосування“ після слова „відкритим“ доповнити словом „поіменним».

2. Контроль за додержанням вимог регламенту Хорольської районної ради сьомого скликання покласти на заступника голови районної ради Гловацького Р.М., постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, засобів масової інформації, законності та правопорядку.

 

Голова районної ради                                                                                                      В.А. Мартюк

УКРАЇНА

ХОРОЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

дванадцятої позачергової сесії сьомого скликання  

                           

24 листопада 2016 року                                                                                                          № 154 -XIІ

 

Про внесення змін до регламенту

Хорольської районної ради сьомого

скликання

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі подання Хорольського відділення Лубенської ОДПІ № 609/10/16-27 від 29.07.2016, районна рада

вирішила:

 

1. Внести зміни до регламенту Хорольської районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням другої сесії Хорольської районної ради сьомого скликання № 05-ІІ від 16.12.2015:

Розділ ХV "Організаційне, інформаційне, аналітичне, правове, матеріально – технічне, господарське та фінансове забезпечення діяльності ради" доповнити пунктами:

- 15.9. Установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

- 15.10. Установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

- 15.11. Установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

2. Контроль за додержанням вимог регламенту Хорольської районної ради сьомого скликання покласти на заступника голови районної ради та постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, засобів масової інформації, законності та правопорядку.

 

Голова районної ради                                                                                                           В.А. Мартюк